Βήματα για τη δημιουργία πιστοποιητικών Self Signed Server και Client SSL στο Oracle

1
Βήματα για τη δημιουργία πιστοποιητικών Self Signed Server και Client SSL στο Oracle


Βήματα για τη δημιουργία πιστοποιητικών Self Signed Server και Client SSL στο Oracle

Στο προηγούμενο blog, συζητάμε λεπτομερώς για το Oracle Wallet Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε περισσότερα. Σε αυτό το ιστολόγιο, θα συζητήσουμε τα βήματα που απαιτούνται για τη δημιουργία Αυτουπογεγραμμένα πιστοποιητικά SSL διακομιστή και πελάτη στην Oracle.


Παρακάτω είναι τα βήματα υψηλού επιπέδου που θα ακολουθήσουμε για τη δημιουργία πιστοποιητικών SSL.

Root CA Part –
Δημιουργήστε ένα πορτοφόλι για την Αρχή έκδοσης πιστοποιητικών ρίζας (CA)
Προσθέστε ένα αυτο-υπογεγραμμένο πιστοποιητικό στο πορτοφόλι Root CA
Εξαγωγή του πιστοποιητικού CA Root


Μέρος πιστοποιητικού διακομιστή –

Δημιουργήστε ένα κενό πορτοφόλι με ενεργοποιημένη την αυτόματη σύνδεση
Δημιουργία νέου ζεύγους κλειδιών ιδιωτικών/δημόσιων κλειδιών
Εξαγάγετε το Αίτημα Υπογραφής Πιστοποιητικού (CSR) σε ένα αρχείο
Υπογράψτε το CSR διακομιστή με πιστοποιητικό CA Root
Προσθέστε το Trusted Certificate του Root CA στο πορτοφόλι του διακομιστή
Προσθέστε το Πιστοποιητικό χρήστη στο πορτοφόλι του διακομιστή


Μέρος Πιστοποιητικού Πελάτη –

Δημιουργήστε ένα κενό πορτοφόλι με ενεργοποιημένη την αυτόματη σύνδεση
Δημιουργία νέου ζεύγους κλειδιών ιδιωτικών/δημόσιων κλειδιών
Εξαγάγετε το Αίτημα Υπογραφής Πιστοποιητικού (CSR) σε ένα αρχείο
Υπογράψτε το CSR διακομιστή με πιστοποιητικό CA Root
Προσθέστε το Trusted Certificate του Root CA στο πορτοφόλι Client
Προσθέστε το Πιστοποιητικό χρήστη στο πορτοφόλι του πελάτη

Root CA Part

Βήμα 1. Δημιουργήστε ένα πορτοφόλι για την Αρχή έκδοσης πιστοποιητικών ρίζας (CA):

[[email protected] ~]$
[[email protected] ~]$ cd /u01
[[email protected] u01]$
[[email protected] u01]$ mkdir root
[[email protected] u01]$ mkdir server
[[email protected] u01]$ mkdir client

[[email protected] u01]$
[[email protected] u01]$ orapki wallet create -wallet ./root
Oracle PKI Tool Release 19.0.0.0.0 - Production
Version 19.3.0.0.0
Copyright (c) 2004, 2019, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Enter password:
Enter password again:
Operation is successfully completed.
[[email protected] u01]$
[[email protected] u01]$ ls -ltr root
total 4
-rw-------. 1 oracle oinstall  0 Jun 6 14:05 ewallet.p12.lck
-rw-------. 1 oracle oinstall 149 Jun 6 14:05 ewallet.p12
[[email protected] u01]$

[[email protected] u01]$
[[email protected] u01]$ orapki wallet display -wallet ./root
Oracle PKI Tool Release 19.0.0.0.0 - Production
Version 19.3.0.0.0
Copyright (c) 2004, 2019, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Enter wallet password:
Requested Certificates:
User Certificates:
Trusted Certificates:
[[email protected] u01]$
[[email protected] u01]$

Βήμα 2. Προσθέστε ένα αυτο-υπογεγραμμένο πιστοποιητικό στο πορτοφόλι Root CA:

[[email protected] u01]$
[[email protected] u01]$ orapki wallet add -wallet ./root -dn CN=root_test,C=IND -keysize 2048 -self_signed -validity 3650
Oracle PKI Tool Release 19.0.0.0.0 - Production
Version 19.3.0.0.0
Copyright (c) 2004, 2019, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Enter wallet password:
Operation is successfully completed.
[[email protected] u01]$
[[email protected] u01]$ orapki wallet display -wallet ./root
Oracle PKI Tool Release 19.0.0.0.0 - Production
Version 19.3.0.0.0
Copyright (c) 2004, 2019, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Enter wallet password:
Requested Certificates:
User Certificates:
Subject:    CN=root_test,C=IND
Trusted Certificates:
Subject:    CN=root_test,C=IND
[[email protected] u01]$
[[email protected] u01]$

Βήμα 3. Εξαγωγή του πιστοποιητικού Root CA:

[[email protected] u01]$
[[email protected] u01]$ orapki wallet export -wallet ./root -dn CN=root_test,C=IND -cert ./root/CARoot_cert.txt
Oracle PKI Tool Release 19.0.0.0.0 - Production
Version 19.3.0.0.0
Copyright (c) 2004, 2019, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Enter wallet password:
Operation is successfully completed.
[[email protected] u01]$
[[email protected] u01]$


[[email protected] u01]$
[[email protected] u01]$ orapki cert display -cert ./root/CARoot_cert.txt
Oracle PKI Tool Release 19.0.0.0.0 - Production
Version 19.3.0.0.0
Copyright (c) 2004, 2019, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Subject:    CN=root_test,C=IND
Issuer:     CN=root_test,C=IND
Valid Until:  Thu Jun 03 14:08:14 AST 2032
[[email protected] u01]$

[[email protected] u01]$
[[email protected] u01]$ orapki cert display -cert ./root/CARoot_cert.txt -complete
Oracle PKI Tool Release 19.0.0.0.0 - Production
Version 19.3.0.0.0
Copyright (c) 2004, 2019, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

{ fingerprint = 1b3dd9bfd9600112f8f4884688eec165, notBefore = Mon Jun 06 14:08:14 AST 2022, notAfter = Thu Jun 03 14:08:14 AST 2032, holder = CN=root_test,C=IND, issuer = CN=root_test,C=IND, serialNo = 4079697574780484414530897106893010121, sigAlgOID = SHA256withRSA, key = { modulus = 17552266264330691885805246917437579089384822013498567786369526906548543166742453474101841638637331262236391896133903788509559776004695226645876370301302299979012851870184962378539923926114749510225011344052851280923792311483086572465255927997644895985210927147801927597011222995428990259339049619995937954701529746590634463328279629093077989396757899738366613190524873966931833941299785393915464267637050198075119516606063567163647147383544889151434905130666858721854010987241832423676055565307670829985077894481599607220669736737398988518605102903689922707037943034593973850215825354867297227094696917363854375573561, exponent = 65537 } }
[[email protected] u01]$
[[email protected] u01]$

[[email protected] u01]$
[[email protected] u01]$ ls -ltr root
total 8
-rw-------. 1 oracle oinstall  0 Jun 6 14:05 ewallet.p12.lck
-rw-------. 1 oracle oinstall  0 Jun 6 14:07 cwallet.sso.lck
-rw-------. 1 oracle oinstall 3848 Jun 6 14:08 ewallet.p12
-rw-------. 1 oracle oinstall 1024 Jun 6 15:19 CARoot_cert.txt
[[email protected] u01]$
[[email protected] u01]$

Εξάρτημα πιστοποιητικού διακομιστή

Βήμα 1. Δημιουργήστε ένα κενό πορτοφόλι με ενεργοποιημένη την αυτόματη σύνδεση:

[[email protected] u01]$
[[email protected] u01]$ orapki wallet create -wallet ./server -auto_login
Oracle PKI Tool Release 19.0.0.0.0 - Production
Version 19.3.0.0.0
Copyright (c) 2004, 2019, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Enter password:
Enter password again:
Operation is successfully completed.
[[email protected] u01]$

[[email protected] u01]$
[[email protected] u01]$ ls -l server
total 8
-rw-------. 1 oracle oinstall 194 Jun 6 15:40 cwallet.sso
-rw-------. 1 oracle oinstall  0 Jun 6 15:40 cwallet.sso.lck
-rw-------. 1 oracle oinstall 149 Jun 6 15:40 ewallet.p12
-rw-------. 1 oracle oinstall  0 Jun 6 15:40 ewallet.p12.lck
[[email protected] u01]$

Βήμα 2. Δημιουργήστε νέο ζεύγος κλειδιών ιδιωτικών/δημόσιων κλειδιών:

[[email protected] u01]$ orapki wallet add -wallet ./server -dn CN=server_test,C=IND -keysize 2048 
Oracle PKI Tool Release 19.0.0.0.0 - Production
Version 19.3.0.0.0
Copyright (c) 2004, 2019, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
Cannot modify auto-login (sso) wallet
Enter wallet password:
Operation is successfully completed.
[[email protected] u01]$

[[email protected] u01]$
[[email protected] u01]$ orapki wallet display -wallet ./server
Oracle PKI Tool Release 19.0.0.0.0 - Production
Version 19.3.0.0.0
Copyright (c) 2004, 2019, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Requested Certificates:
Subject:    CN=server_test,C=IND
User Certificates:
Trusted Certificates:
[[email protected] u01]$

Βήμα 3. Εξαγάγετε το Αίτημα Υπογραφής Πιστοποιητικού (CSR) σε ένα αρχείο:

[[email protected] u01]$
[[email protected] u01]$ orapki wallet export -wallet ./server -dn CN=server_test,C=IND -request ./server/csreq.txt
Oracle PKI Tool Release 19.0.0.0.0 - Production
Version 19.3.0.0.0
Copyright (c) 2004, 2019, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Operation is successfully completed.
[[email protected] u01]$


[[email protected] u01]$
[[email protected] u01]$ ls -ltr server
total 12
-rw-------. 1 oracle oinstall  0 Jun 6 15:40 ewallet.p12.lck
-rw-------. 1 oracle oinstall  0 Jun 6 15:40 cwallet.sso.lck
-rw-------. 1 oracle oinstall 2216 Jun 6 15:44 ewallet.p12
-rw-------. 1 oracle oinstall 2261 Jun 6 15:44 cwallet.sso
-rw-------. 1 oracle oinstall 918 Jun 6 15:46 csreq.txt
[[email protected] u01]$

Βήμα 4. Υπογράψτε το CSR διακομιστή με πιστοποιητικό CA Root:

[[email protected] u01]$
[[email protected] u01]$ orapki cert create -wallet ./root -request ./server/csreq.txt -cert ./server/server_cert.txt -validity 3650
Oracle PKI Tool Release 19.0.0.0.0 - Production
Version 19.3.0.0.0
Copyright (c) 2004, 2019, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Enter wallet password:
Operation is successfully completed.
[[email protected] u01]$


[[email protected] u01]$
[[email protected] u01]$ ls -ltr server
total 16
-rw-------. 1 oracle oinstall  0 Jun 6 15:40 ewallet.p12.lck
-rw-------. 1 oracle oinstall  0 Jun 6 15:40 cwallet.sso.lck
-rw-------. 1 oracle oinstall 2216 Jun 6 15:44 ewallet.p12
-rw-------. 1 oracle oinstall 2261 Jun 6 15:44 cwallet.sso
-rw-------. 1 oracle oinstall 918 Jun 6 15:46 csreq.txt
-rw-------. 1 oracle oinstall 1004 Jun 6 15:50 server_cert.txt
[[email protected] u01]$

[[email protected] u01]$
[[email protected] u01]$ orapki cert display -cert ./server/server_cert.txt -complete
Oracle PKI Tool Release 19.0.0.0.0 - Production
Version 19.3.0.0.0
Copyright (c) 2004, 2019, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

{ fingerprint = fb831aa4311dc98a4382ab9a46dcf11c, notBefore = Mon Jun 06 15:50:37 AST 2022, notAfter = Thu Jun 03 15:50:37 AST 2032, holder = CN=server_test,C=IND, issuer = CN=root_test,C=IND, serialNo = 0, sigAlgOID = SHA256withRSA, key = { modulus = 16847008607975603405055575350829997368836005661349009602694893293119887705742134552842738360687573327151838219860950605676313865785043106331572487409896417394999793602105627344419902080406896033677552294845262742053028071454633444008492095245663623167428955312756056678098716661243405908542697911852709851521437761789355114567615799971872900080646568392639748793219860342513486215375466322106006073759487624555896886917210203815963047615317029601410489368163122113415460190736114636583353527873831137344229073865280082628955190492425031992242165986431678984042798971166840298921491925046836224047898887757467871363361, exponent = 65537 } }
[[email protected] u01]$

Βήμα 5. Προσθέστε το Trusted Certificate του Root CA στο πορτοφόλι του διακομιστή:

[[email protected] u01]$
[[email protected] u01]$ orapki wallet add -wallet ./server -trusted_cert -cert ./root/CARoot_cert.txt
Oracle PKI Tool Release 19.0.0.0.0 - Production
Version 19.3.0.0.0
Copyright (c) 2004, 2019, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Cannot modify auto-login (sso) wallet
Enter wallet password:
Operation is successfully completed.
[[email protected] u01]$

[[email protected] u01]$
[[email protected] u01]$ orapki wallet display -wallet ./server
Oracle PKI Tool Release 19.0.0.0.0 - Production
Version 19.3.0.0.0
Copyright (c) 2004, 2019, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Requested Certificates:
Subject:    CN=server_test,C=IND
User Certificates:
Trusted Certificates:
Subject:    CN=root_test,C=IND
[[email protected] u01]$

Βήμα 6. Προσθέστε το Πιστοποιητικό χρήστη στο πορτοφόλι διακομιστή:

[[email protected] u01]$
[[email protected] u01]$
[[email protected] u01]$ orapki wallet add -wallet ./server -user_cert -cert ./server/server_cert.txt
Oracle PKI Tool Release 19.0.0.0.0 - Production
Version 19.3.0.0.0
Copyright (c) 2004, 2019, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Cannot modify auto-login (sso) wallet
Enter wallet password:
Operation is successfully completed.
[[email protected] u01]$
[[email protected] u01]$ orapki wallet display -wallet ./server
Oracle PKI Tool Release 19.0.0.0.0 - Production
Version 19.3.0.0.0
Copyright (c) 2004, 2019, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Requested Certificates:
User Certificates:
Subject:    CN=server_test,C=IND
Trusted Certificates:
Subject:    CN=root_test,C=IND
[[email protected] u01]$

Μέρος πιστοποιητικού πελάτη

Βήμα 1. Δημιουργήστε ένα άδειο πορτοφόλι με ενεργοποιημένη την αυτόματη σύνδεση:

[[email protected] u01]$
[[email protected] u01]$
[[email protected] u01]$ orapki wallet create -wallet ./client -auto_login
Oracle PKI Tool Release 19.0.0.0.0 - Production
Version 19.3.0.0.0
Copyright (c) 2004, 2019, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Enter password:
Enter password again:
Operation is successfully completed.
[[email protected] u01]$
[[email protected] u01]$
[[email protected] u01]$ ls -l client
total 16
-rw-------. 1 oracle oinstall 3885 Jun 6 16:31 cwallet.sso
-rw-------. 1 oracle oinstall  0 Jun 6 16:28 cwallet.sso.lck
-rw-------. 1 oracle oinstall 3840 Jun 6 16:31 ewallet.p12
-rw-------. 1 oracle oinstall  0 Jun 6 16:28 ewallet.p12.lck
[[email protected] u01]$

Βήμα 2. Δημιουργήστε νέο ζεύγος κλειδιών ιδιωτικών/δημόσιων κλειδιών:

[[email protected] u01]$
[[email protected] u01]$ orapki wallet add -wallet ./client -dn CN=client_test,C=IND -keysize 2048
Oracle PKI Tool Release 19.0.0.0.0 - Production
Version 19.3.0.0.0
Copyright (c) 2004, 2019, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Cannot modify auto-login (sso) wallet
Enter wallet password:
Operation is successfully completed.
[[email protected] u01]$
[[email protected] u01]$ orapki wallet display -wallet ./client
Oracle PKI Tool Release 19.0.0.0.0 - Production
Version 19.3.0.0.0
Copyright (c) 2004, 2019, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Requested Certificates:
Subject:    CN=client_test,C=IND
User Certificates:
Trusted Certificates:
[[email protected] u01]$

Βήμα 3. Εξαγάγετε το Αίτημα Υπογραφής Πιστοποιητικού (CSR) σε ένα αρχείο:

[[email protected] u01]$
[[email protected] u01]$ orapki wallet export -wallet ./client -dn CN=client_test,C=IND -request ./client/csreq.txt
Oracle PKI Tool Release 19.0.0.0.0 - Production
Version 19.3.0.0.0
Copyright (c) 2004, 2019, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Operation is successfully completed.
[[email protected] u01]$
[[email protected] u01]$
[[email protected] u01]$ ls -ltr client
total 12
-rw-------. 1 oracle oinstall  0 Jun 6 16:28 ewallet.p12.lck
-rw-------. 1 oracle oinstall  0 Jun 6 16:28 cwallet.sso.lck
-rw-------. 1 oracle oinstall 2216 Jun 6 16:28 ewallet.p12
-rw-------. 1 oracle oinstall 2261 Jun 6 16:28 cwallet.sso
-rw-------. 1 oracle oinstall 918 Jun 6 16:29 csreq.txt
[[email protected] u01]$
[[email protected] u01]$

Βήμα 4. Υπογράψτε το CSR διακομιστή με πιστοποιητικό CA Root:

[[email protected] u01]$
[[email protected] u01]$ orapki cert create -wallet ./root -request ./client/csreq.txt -cert ./client/client_cert.txt -validity 3650
Oracle PKI Tool Release 19.0.0.0.0 - Production
Version 19.3.0.0.0
Copyright (c) 2004, 2019, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Enter wallet password:
Operation is successfully completed.
[[email protected] u01]$
[[email protected] u01]$ ls -ltr client
total 16
-rw-------. 1 oracle oinstall  0 Jun 6 16:28 ewallet.p12.lck
-rw-------. 1 oracle oinstall  0 Jun 6 16:28 cwallet.sso.lck
-rw-------. 1 oracle oinstall 2216 Jun 6 16:28 ewallet.p12
-rw-------. 1 oracle oinstall 2261 Jun 6 16:28 cwallet.sso
-rw-------. 1 oracle oinstall 918 Jun 6 16:29 csreq.txt
-rw-------. 1 oracle oinstall 1004 Jun 6 16:31 client_cert.txt
[[email protected] u01]$

Βήμα 5. Προσθέστε το Trusted Certificate του Root CA στο πορτοφόλι Client:

[[email protected] u01]$
[[email protected] u01]$ orapki wallet add -wallet ./client -trusted_cert -cert ./root/CARoot_cert.txt
Oracle PKI Tool Release 19.0.0.0.0 - Production
Version 19.3.0.0.0
Copyright (c) 2004, 2019, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Cannot modify auto-login (sso) wallet
Enter wallet password:
Operation is successfully completed.
[[email protected] u01]$

Βήμα 6. Προσθέστε το Πιστοποιητικό χρήστη στο πορτοφόλι πελάτη:

[[email protected] u01]$
[[email protected] u01]$ orapki wallet add -wallet ./client -user_cert -cert ./client/client_cert.txt
Oracle PKI Tool Release 19.0.0.0.0 - Production
Version 19.3.0.0.0
Copyright (c) 2004, 2019, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Cannot modify auto-login (sso) wallet
Enter wallet password:
Operation is successfully completed.
[[email protected] u01]$

[[email protected] u01]$
[[email protected] u01]$ orapki wallet display -wallet ./client
Oracle PKI Tool Release 19.0.0.0.0 - Production
Version 19.3.0.0.0
Copyright (c) 2004, 2019, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Requested Certificates:
User Certificates:
Subject:    CN=client_test,C=IND
Trusted Certificates:
Subject:    CN=root_test,C=IND
[[email protected] u01]$
[[email protected] u01]$


Αυτό το έγγραφο είναι μόνο για μαθησιακούς σκοπούς και επικυρώνεται πάντα στο περιβάλλον LAB πρώτα πριν από την εφαρμογή στο περιβάλλον LIVE.


Ελπίζω να σας αρέσει αυτό το άρθρο
!
Μοιραστείτε τα πολύτιμα σχόλια/σχόλιά σας/Εγγραφείτε και ακολουθήστε μας παρακάτω και μην ξεχάσετε να κάνετε κλικ στο εικονίδιο του κουδουνιού για να λάβετε την πιο πρόσφατη ενημέρωση.
Κάντε κλικ εδώ για να κατανοήσετε περισσότερα για την επιδίωξή μας.

Σχετικά Άρθρα

71 Συνολικές προβολές, 1 Προβολές Σήμερα

παρόμοιες αναρτήσεις

Schreibe einen Kommentar