Λύση για το RMAN-05541: δεν βρέθηκαν αρχειοθετημένα αρχεία καταγραφής στη βάση δεδομένων προορισμού στο Oracle

0
Λύση για το RMAN-05541: δεν βρέθηκαν αρχειοθετημένα αρχεία καταγραφής στη βάση δεδομένων προορισμού στο Oracle


Λύση για το RMAN-05541: δεν βρέθηκαν αρχειοθετημένα αρχεία καταγραφής στη βάση δεδομένων προορισμού στο Oracle

Στο προηγούμενο ιστολόγιο, παίξαμε Βήματα για την κλωνοποίηση της βάσης δεδομένων Oracle από τα Windows στο Oracle Linux Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε περισσότερα. Η μόνη διαφορά, σε αυτή την περίπτωση, παίρνουμε α κρύο αντίγραφο ασφαλείας RMAN, και επειδή αυτό είναι ένα κρύο αντίγραφο ασφαλείας δεν χρειαζόμαστε αρχειολόγια με το αντίγραφο ασφαλείας της βάσης δεδομένων. Αλλά βάση δεδομένων αντιγραφής rman εντολή περιμένουμε το αρχειολόγια αντιγράφων ασφαλείας καθώς και μαζί με συνεπές αντίγραφο ασφαλείας rman. Εξαιτίας αυτού, λαμβάνουμε ένα σφάλμα „RMAN-05541: δεν βρέθηκαν αρχειοθετημένα αρχεία καταγραφής στη βάση δεδομένων προορισμού” κατά την εκτέλεση του α διπλότυπη βάση δεδομένων. Σε αυτό το ιστολόγιο, θα δούμε πώς μπορούμε να διορθώσουμε αυτό το σφάλμα.


Παρακάτω είναι τα βήματα υψηλού επιπέδου που θα ακολουθήσουμε.

1. Πάρτε κρύο ή σταθερό αντίγραφο ασφαλείας Rman
2. Μεταφέρετε αντίγραφα ασφαλείας στον διακομιστή προορισμού
3. Ξεκινήστε το Target DB σε κατάσταση nomount
4. Εκκινήστε την εντολή επαναφοράς στον διακομιστή προορισμού
5. Ξεκινήστε την εντολή επαναφοράς με την επιλογή NOREDO στο Target Server

Βήμα 1. Πάρτε κρύο ή σταθερό αντίγραφο ασφαλείας RMAN: Τερματίστε το Source DB και ξεκινήστε το βουνό κράτος να λάβει συνεπή ή κρύο αντίγραφο ασφαλείας.

[[email protected] ~]$ sqlplus sys as sysdba

SQL*Plus: Release 11.2.0.4.0 Production on Wed Aug 17 17:28:52 2022

Copyright (c) 1982, 2013, Oracle. All rights reserved.

Enter password:

Connected to:
Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.4.0 - 64bit Production
With the Partitioning, OLAP, Data Mining and Real Application Testing options

SQL> shut immediate
ORA-01109: database not open


Database dismounted.
ORACLE instance shut down.
SQL>
SQL> startup mount
ORACLE instance started.

Total System Global Area 1.0456E+10 bytes
Fixed Size         2262368 bytes
Variable Size      2248149664 bytes
Database Buffers     8187281408 bytes
Redo Buffers        17948672 bytes
Database mounted.
SQL> exit
[[email protected] ~]$ 

[[email protected] rman_backup]$ rman target /

Recovery Manager: Release 11.2.0.4.0 - Production on Mon Aug 15 12:09:54 2022

Copyright (c) 1982, 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

connected to target database: UCAS (DBID=2026517590, not open)

RMAN> 
RMAN>
run {
allocate channel ch1 device type disk;
allocate channel ch2 device type disk;
allocate channel ch3 device type disk;
backup
tag 'FULL BACKUP'
as compressed backupset database format '/u01/rman_backup/backup_db_%d_S_%s_P_%p_T_%t' force;
backup

tag 'CONTROL FILE BACKUP'
as compressed backupset current controlfile format '/u01/rman_backup/ctl_db_%d_S_%s_P_%p_T_%t';
release channel ch1;
release channel ch2;
release channel ch3;
}RMAN> 2> 3> 4> 5> 6> 7> 8> 9> 10> 11> 12> 13> 14>

allocated channel: ch1
channel ch1: SID=197 device type=DISK

allocated channel: ch2
channel ch2: SID=391 device type=DISK

allocated channel: ch3
channel ch3: SID=580 device type=DISK

Starting backup at 15-AUG-22
channel ch1: starting compressed full datafile backup set
channel ch1: specifying datafile(s) in backup set
input datafile file number=00005 name=/data01/oradata_2/UCAS_01.DBF
input datafile file number=00011 name=/data02/oradata_2/UCAS_DATA_02.DBF
input datafile file number=00012 name=/data02/oradata_2/UCAS_INDEX_02.DBF
input datafile file number=00008 name=/data02/oradata_2/GGS_DATA_01.DBF
channel ch1: starting piece 1 at 15-AUG-22
channel ch2: starting compressed full datafile backup set
channel ch2: specifying datafile(s) in backup set
input datafile file number=00003 name=/data01/oradata_2/UNDOTBS01.DBF
input datafile file number=00009 name=/data02/oradata_2/TELEX_01.DBF
input datafile file number=00006 name=/data01/oradata_2/UCAS_DATA_01.DBF
input datafile file number=00007 name=/data01/oradata_2/UCAS_INDEX_01.DBF
channel ch2: starting piece 1 at 15-AUG-22
channel ch3: starting compressed full datafile backup set
channel ch3: specifying datafile(s) in backup set
input datafile file number=00010 name=/data02/oradata_2/UCAS_02.DBF
input datafile file number=00002 name=/data01/oradata_2/SYSAUX01.DBF
input datafile file number=00001 name=/data01/oradata_2/SYSTEM01.DBF
input datafile file number=00004 name=/data01/oradata_2/USERS01.DBF
channel ch3: starting piece 1 at 15-AUG-22
channel ch2: finished piece 1 at 15-AUG-22
piece handle=/u01/rman_backup/backup_db_UCAS_S_755_P_1_T_1112789456 tag=FULL BACKUP comment=NONE
channel ch2: backup set complete, elapsed time: 00:03:25

channel ch3: finished piece 1 at 15-AUG-22
piece handle=/u01/rman_backup/backup_db_UCAS_S_756_P_1_T_1112789456 tag=FULL BACKUP comment=NONE
channel ch3: backup set complete, elapsed time: 00:04:25
channel ch1: finished piece 1 at 15-AUG-22
piece handle=/u01/rman_backup/backup_db_UCAS_S_754_P_1_T_1112789456 tag=FULL BACKUP comment=NONE
channel ch1: backup set complete, elapsed time: 00:06:35
Finished backup at 15-AUG-22

Starting backup at 15-AUG-22
channel ch1: starting compressed full datafile backup set
channel ch1: specifying datafile(s) in backup set
including current control file in backup set
channel ch1: starting piece 1 at 15-AUG-22
channel ch1: finished piece 1 at 15-AUG-22
piece handle=/u01/rman_backup/ctl_db_UCAS_S_757_P_1_T_1112789852 tag=CONTROL FILE BACKUP comment=NONE
channel ch1: backup set complete, elapsed time: 00:00:01
Finished backup at 15-AUG-22

Starting Control File and SPFILE Autobackup at 15-AUG-22
piece handle=/backup/fast_recovery_area/UCASDR2/autobackup/2022_08_15/o1_mf_s_1112711928_khn3sh39_.bkp comment=NONE
Finished Control File and SPFILE Autobackup at 15-AUG-22

released channel: ch1

released channel: ch2

released channel: ch3

RMAN>
RMAN> exit

Βήμα 2. Μεταφορά αντιγράφων ασφαλείας στον διακομιστή προορισμού: Χρησιμοποιούμε pscp.exe βοηθητικό πρόγραμμα για τη μεταφορά αρχείων αντιγράφων ασφαλείας από το Linux στον Windows Server.

C:\Users\jkhan\Downloads>
C:\Users\jkhan\Downloads>pscp.exe [email protected]:/u01/rman_backup/* .
[email protected]'s password:
ctl_db_UCAS_S_752_P_1_T_1 | 1232 kB | 1232.0 kB/s | ETA: 00:00:00 | 100%
backup_db_UCAS_S_754_P_1_ | 2764360 kB | 32143.7 kB/s | ETA: 00:00:00 | 100%
backup_db_UCAS_S_755_P_1_ | 1563800 kB | 31914.3 kB/s | ETA: 00:00:00 | 100%
backup_db_UCAS_S_756_P_1_ | 1757992 kB | 29796.5 kB/s | ETA: 00:00:00 | 100%
ctl_db_UCAS_S_757_P_1_T_1 | 1232 kB | 1232.0 kB/s | ETA: 00:00:00 | 100%

C:\Users\jkhan\Downloads>
C:\Users\jkhan\Downloads>

Βήμα 3. Ξεκινήστε το Target DB σε κατάσταση nomount: Ξεκινήστε το DB σε κατάσταση nomount.

C:\Users\jkhan>sqlplus sys as sysdba

SQL*Plus: Release 11.2.0.4.0 Production on Mon Aug 15 16:00:51 2022

Copyright (c) 1982, 2013, Oracle. All rights reserved.

Enter password:

Connected to:
Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.4.0 - 64bit Production
With the Partitioning, OLAP, Data Mining and Real Application Testing options

SQL>
SQL> startup nomount
ORACLE instance started.

Total System Global Area 1.0255E+10 bytes
Fixed Size         2290120 bytes
Variable Size      1845497400 bytes
Database Buffers     8388608000 bytes
Redo Buffers        18817024 bytes
SQL>

Βήμα 4. Ξεκινήστε την εντολή επαναφοράς στον διακομιστή προορισμού: Συνδεθείτε στη βάση δεδομένων προορισμού χρησιμοποιώντας βοηθητικό rman εντολή και εκτελέστε παρακάτω διπλότυπη βάση δεδομένων εντολή. Σημειώστε ότι έχουμε κρατήσει το δικό μας πηγή αντιγράφων ασφαλείας rman στον κατάλογο „F:\rman_backup\„. Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, η εντολή rman θα αποτύχει με σφάλμα „RMAN-05541: δεν βρέθηκαν αρχειοθετημένα αρχεία καταγραφής στη βάση δεδομένων προορισμού„.

C:\Users\jkhan>
C:\Users\jkhan>
C:\Users\jkhan>rman auxiliary /

Recovery Manager: Release 11.2.0.4.0 - Production on Mon Aug 15 15:50:32 2022

Copyright (c) 1982, 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

connected to auxiliary database: UCAS (not mounted)

RMAN> run{
2> allocate auxiliary channel prmy1 type disk;
3> allocate auxiliary channel prmy2 type disk;
4> allocate auxiliary channel prmy3 type disk;
5> DUPLICATE DATABASE TO UCAS BACKUP LOCATION 'F:\rman_backup\' NOFILENAMECHECK;
6> }

allocated channel: prmy1
channel prmy1: SID=201 device type=DISK

allocated channel: prmy2
channel prmy2: SID=209 device type=DISK

allocated channel: prmy3
channel prmy3: SID=217 device type=DISK

Starting Duplicate Db at 15-AUG-22

contents of Memory Script:
{
  sql clone "create spfile from memory";
}
executing Memory Script

sql statement: create spfile from memory

contents of Memory Script:
{
  shutdown clone immediate;
  startup clone nomount;
}
executing Memory Script

Oracle instance shut down

connected to auxiliary database (not started)
Oracle instance started

Total System Global Area  10255212544 bytes

Fixed Size           2290120 bytes
Variable Size        1879051832 bytes
Database Buffers      8355053568 bytes
Redo Buffers         18817024 bytes
allocated channel: prmy1
channel prmy1: SID=193 device type=DISK
allocated channel: prmy2
channel prmy2: SID=201 device type=DISK
allocated channel: prmy3
channel prmy3: SID=209 device type=DISK

contents of Memory Script:
{
  sql clone "alter system set db_name=""UCAS'' comment=""Modified by RMAN duplicate'' scope=spfile";
  shutdown clone immediate;
  startup clone force nomount
  restore clone primary controlfile from 'F:\RMAN_BACKUP\ctl_db_UCAS_S_757_P_1_T_1112789852';
  alter clone database mount;
}
executing Memory Script

sql statement: alter system set db_name=""UCAS'' comment=""Modified by RMAN duplicate'' scope=spfile

Oracle instance shut down

Oracle instance started

Total System Global Area  10255212544 bytes

Fixed Size           2290120 bytes
Variable Size        1879051832 bytes
Database Buffers      8355053568 bytes
Redo Buffers         18817024 bytes
allocated channel: prmy1
channel prmy1: SID=193 device type=DISK
allocated channel: prmy2
channel prmy2: SID=201 device type=DISK
allocated channel: prmy3
channel prmy3: SID=209 device type=DISK

Starting restore at 15-AUG-22

channel prmy2: skipped, AUTOBACKUP already found
channel prmy3: skipped, AUTOBACKUP already found
channel prmy1: restoring control file
channel prmy1: restore complete, elapsed time: 00:00:08
output file name=G:\UCAS\ORADATA_2\CONTROL01.CTL
output file name=H:\UCAS\ORADATA_2\CONTROL02.CTL
Finished restore at 15-AUG-22

database mounted
released channel: prmy1
released channel: prmy2
released channel: prmy3
RMAN-00571: ===========================================================
RMAN-00569: =============== ERROR MESSAGE STACK FOLLOWS ===============
RMAN-00571: ===========================================================
RMAN-03002: failure of Duplicate Db command at 08/15/2022 15:54:02
RMAN-05501: aborting duplication of target database
RMAN-05541: no archived logs found in target database

RMAN>

RMAN>

Βήμα 5. Ξεκινήστε την εντολή επαναφοράς με την επιλογή NOREDO στον διακομιστή προορισμού: Τερματίστε ξανά το στόχο DB και ξεκινήστε σε κατάσταση nomount και, στη συνέχεια, εκτελέστε το ίδιο διπλότυπη βάση δεδομένων εντολή με noredo επιλογή. Με αυτήν την επιλογή, το RMAN δεν θα αναζητήσει αντίγραφα ασφαλείας αρχείων καταγραφής.

C:\Users\jkhan>
C:\Users\jkhan>rman auxiliary /
Recovery Manager: Release 11.2.0.4.0 - Production on Mon Aug 15 16:03:55 2022
Copyright (c) 1982, 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
connected to auxiliary database: UCAS (not mounted)
RMAN> run{
2> allocate auxiliary channel prmy1 type disk;
3> allocate auxiliary channel prmy2 type disk;
4> allocate auxiliary channel prmy3 type disk;
5> DUPLICATE DATABASE TO UCAS BACKUP LOCATION 'F:\rman_backup\' NOFILENAMECHECK NOREDO;
6> }
allocated channel: prmy1
channel prmy1: SID=201 device type=DISK
allocated channel: prmy2
channel prmy2: SID=209 device type=DISK
allocated channel: prmy3
channel prmy3: SID=217 device type=DISK
Starting Duplicate Db at 15-AUG-22
contents of Memory Script:
{
sql clone "create spfile from memory";
}
executing Memory Script
sql statement: create spfile from memory
contents of Memory Script:
{
shutdown clone immediate;
startup clone nomount;
}
executing Memory Script
Oracle instance shut down
connected to auxiliary database (not started)
Oracle instance started
Total System Global Area  10255212544 bytes
Fixed Size           2290120 bytes
Variable Size        1879051832 bytes
Database Buffers      8355053568 bytes
Redo Buffers         18817024 bytes
allocated channel: prmy1
channel prmy1: SID=193 device type=DISK
allocated channel: prmy2
channel prmy2: SID=201 device type=DISK
allocated channel: prmy3
channel prmy3: SID=209 device type=DISK
contents of Memory Script:
{
sql clone "alter system set db_name=""UCAS'' comment=""Modified by RMAN duplicate'' scope=spfile";
shutdown clone immediate;
startup clone force nomount
restore clone primary controlfile from 'F:\RMAN_BACKUP\ctl_db_UCAS_S_757_P_1_T_1112789852';
alter clone database mount;
}
executing Memory Script
sql statement: alter system set db_name=""UCAS'' comment=""Modified by RMAN duplicate'' scope=spfile
Oracle instance shut down
Oracle instance started
Total System Global Area  10255212544 bytes
Fixed Size           2290120 bytes
Variable Size        1879051832 bytes
Database Buffers      8355053568 bytes
Redo Buffers         18817024 bytes
allocated channel: prmy1
channel prmy1: SID=193 device type=DISK
allocated channel: prmy2
channel prmy2: SID=201 device type=DISK
allocated channel: prmy3
channel prmy3: SID=209 device type=DISK
Starting restore at 15-AUG-22
channel prmy2: skipped, AUTOBACKUP already found
channel prmy3: skipped, AUTOBACKUP already found
channel prmy1: restoring control file
channel prmy1: restore complete, elapsed time: 00:00:08
output file name=G:\UCAS\ORADATA_2\CONTROL01.CTL
output file name=H:\UCAS\ORADATA_2\CONTROL02.CTL
Finished restore at 15-AUG-22
database mounted
contents of Memory Script:
{
set newname for datafile 1 to
"G:\UCAS\ORADATA_2\SYSTEM01.DBF";
set newname for datafile 2 to
"G:\UCAS\ORADATA_2\SYSAUX01.DBF";
set newname for datafile 3 to
"G:\UCAS\ORADATA_2\UNDOTBS01.DBF";
set newname for datafile 4 to
"G:\UCAS\ORADATA_2\USERS01.DBF";
set newname for datafile 5 to
"G:\UCAS\ORADATA_2\UCAS_01.DBF";
set newname for datafile 6 to
"G:\UCAS\ORADATA_2\UCAS_DATA_01.DBF";
set newname for datafile 7 to
"G:\UCAS\ORADATA_2\UCAS_INDEX_01.DBF";
set newname for datafile 8 to
"H:\UCAS\ORADATA_2\GGS_DATA_01.DBF";
set newname for datafile 9 to
"H:\UCAS\ORADATA_2\TELEX_01.DBF";
set newname for datafile 10 to
"H:\UCAS\ORADATA_2\UCAS_02.DBF";
set newname for datafile 11 to
"H:\UCAS\ORADATA_2\UCAS_DATA_02.DBF";
set newname for datafile 12 to
"H:\UCAS\ORADATA_2\UCAS_INDEX_02.DBF";
restore
clone database
;
}
executing Memory Script
executing command: SET NEWNAME
executing command: SET NEWNAME
executing command: SET NEWNAME
executing command: SET NEWNAME
executing command: SET NEWNAME
executing command: SET NEWNAME
executing command: SET NEWNAME
executing command: SET NEWNAME
executing command: SET NEWNAME
executing command: SET NEWNAME
executing command: SET NEWNAME
executing command: SET NEWNAME
Starting restore at 15-AUG-22
channel prmy1: starting datafile backup set restore
channel prmy1: specifying datafile(s) to restore from backup set
channel prmy1: restoring datafile 00001 to G:\UCAS\ORADATA_2\SYSTEM01.DBF
channel prmy1: restoring datafile 00002 to G:\UCAS\ORADATA_2\SYSAUX01.DBF
channel prmy1: restoring datafile 00004 to G:\UCAS\ORADATA_2\USERS01.DBF
channel prmy1: restoring datafile 00010 to H:\UCAS\ORADATA_2\UCAS_02.DBF
channel prmy1: reading from backup piece F:\RMAN_BACKUP\BACKUP_DB_UCAS_S_756_P_1_T_1112789456
channel prmy2: starting datafile backup set restore
channel prmy2: specifying datafile(s) to restore from backup set
channel prmy2: restoring datafile 00003 to G:\UCAS\ORADATA_2\UNDOTBS01.DBF
channel prmy2: restoring datafile 00006 to G:\UCAS\ORADATA_2\UCAS_DATA_01.DBF
channel prmy2: restoring datafile 00007 to G:\UCAS\ORADATA_2\UCAS_INDEX_01.DBF
channel prmy2: restoring datafile 00009 to H:\UCAS\ORADATA_2\TELEX_01.DBF
channel prmy2: reading from backup piece F:\RMAN_BACKUP\BACKUP_DB_UCAS_S_755_P_1_T_1112789456
channel prmy3: starting datafile backup set restore
channel prmy3: specifying datafile(s) to restore from backup set
channel prmy3: restoring datafile 00005 to G:\UCAS\ORADATA_2\UCAS_01.DBF
channel prmy3: restoring datafile 00008 to H:\UCAS\ORADATA_2\GGS_DATA_01.DBF
channel prmy3: restoring datafile 00011 to H:\UCAS\ORADATA_2\UCAS_DATA_02.DBF
channel prmy3: restoring datafile 00012 to H:\UCAS\ORADATA_2\UCAS_INDEX_02.DBF
channel prmy3: reading from backup piece F:\RMAN_BACKUP\BACKUP_DB_UCAS_S_754_P_1_T_1112789456
channel prmy2: piece handle=F:\RMAN_BACKUP\BACKUP_DB_UCAS_S_755_P_1_T_1112789456 tag=FULL BACKUP
channel prmy2: restored backup piece 1
channel prmy2: restore complete, elapsed time: 00:04:35
channel prmy1: piece handle=F:\RMAN_BACKUP\BACKUP_DB_UCAS_S_756_P_1_T_1112789456 tag=FULL BACKUP
channel prmy1: restored backup piece 1
channel prmy1: restore complete, elapsed time: 00:05:25
channel prmy3: piece handle=F:\RMAN_BACKUP\BACKUP_DB_UCAS_S_754_P_1_T_1112789456 tag=FULL BACKUP
channel prmy3: restored backup piece 1
channel prmy3: restore complete, elapsed time: 00:07:36
Finished restore at 15-AUG-22
contents of Memory Script:
{
switch clone datafile all;
}
executing Memory Script
datafile 1 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=13 STAMP=1112804046 file name=G:\UCAS\ORADATA_2\SYSTEM01.DBF
datafile 2 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=14 STAMP=1112804046 file name=G:\UCAS\ORADATA_2\SYSAUX01.DBF
datafile 3 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=15 STAMP=1112804046 file name=G:\UCAS\ORADATA_2\UNDOTBS01.DBF
datafile 4 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=16 STAMP=1112804046 file name=G:\UCAS\ORADATA_2\USERS01.DBF
datafile 5 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=17 STAMP=1112804046 file name=G:\UCAS\ORADATA_2\UCAS_01.DBF
datafile 6 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=18 STAMP=1112804046 file name=G:\UCAS\ORADATA_2\UCAS_DATA_01.DBF
datafile 7 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=19 STAMP=1112804046 file name=G:\UCAS\ORADATA_2\UCAS_INDEX_01.DBF
datafile 8 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=20 STAMP=1112804046 file name=H:\UCAS\ORADATA_2\GGS_DATA_01.DBF
datafile 9 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=21 STAMP=1112804046 file name=H:\UCAS\ORADATA_2\TELEX_01.DBF
datafile 10 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=22 STAMP=1112804046 file name=H:\UCAS\ORADATA_2\UCAS_02.DBF
datafile 11 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=23 STAMP=1112804046 file name=H:\UCAS\ORADATA_2\UCAS_DATA_02.DBF
datafile 12 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=24 STAMP=1112804046 file name=H:\UCAS\ORADATA_2\UCAS_INDEX_02.DBF
contents of Memory Script:
{
recover
clone database
noredo
delete archivelog
;
}
executing Memory Script
Starting recover at 15-AUG-22
Finished recover at 15-AUG-22
Oracle instance started
Total System Global Area  10255212544 bytes
Fixed Size           2290120 bytes
Variable Size        1879051832 bytes
Database Buffers      8355053568 bytes
Redo Buffers         18817024 bytes
contents of Memory Script:
{
sql clone "alter system set db_name=""UCAS'' comment=""Reset to original value by RMAN'' scope=spfile";
shutdown clone immediate;
startup clone nomount;
}
executing Memory Script
sql statement: alter system set db_name=""UCAS'' comment=""Reset to original value by RMAN'' scope=spfile
Oracle instance shut down
connected to auxiliary database (not started)
Oracle instance started
Total System Global Area  10255212544 bytes
Fixed Size           2290120 bytes
Variable Size        1879051832 bytes
Database Buffers      8355053568 bytes
Redo Buffers         18817024 bytes
allocated channel: prmy1
channel prmy1: SID=193 device type=DISK
allocated channel: prmy2
channel prmy2: SID=201 device type=DISK
allocated channel: prmy3
channel prmy3: SID=209 device type=DISK
sql statement: CREATE CONTROLFILE REUSE SET DATABASE "UCAS" RESETLOGS NOARCHIVELOG
MAXLOGFILES   16
MAXLOGMEMBERS   3
MAXDATAFILES   100
MAXINSTANCES   8
MAXLOGHISTORY   1168
LOGFILE
GROUP  4 ( 'G:\UCAS\ORADATA_1\REDO04.LOG' ) SIZE 500 M REUSE,
GROUP  5 ( 'G:\UCAS\ORADATA_1\REDO05.LOG' ) SIZE 500 M REUSE,
GROUP  6 ( 'H:\UCAS\ORADATA_1\REDO06.LOG' ) SIZE 500 M REUSE,
GROUP  7 ( 'H:\UCAS\ORADATA_1\REDO07.LOG' ) SIZE 500 M REUSE
DATAFILE
'G:\UCAS\ORADATA_2\SYSTEM01.DBF'
CHARACTER SET AL32UTF8
contents of Memory Script:
{
set newname for tempfile 1 to
"H:\UCAS\ORADATA_2\TEMP01.DBF";
switch clone tempfile all;
catalog clone datafilecopy "G:\UCAS\ORADATA_2\SYSAUX01.DBF",
"G:\UCAS\ORADATA_2\UNDOTBS01.DBF",
"G:\UCAS\ORADATA_2\USERS01.DBF",
"G:\UCAS\ORADATA_2\UCAS_01.DBF",
"G:\UCAS\ORADATA_2\UCAS_DATA_01.DBF",
"G:\UCAS\ORADATA_2\UCAS_INDEX_01.DBF",
"H:\UCAS\ORADATA_2\GGS_DATA_01.DBF",
"H:\UCAS\ORADATA_2\TELEX_01.DBF",
"H:\UCAS\ORADATA_2\UCAS_02.DBF",
"H:\UCAS\ORADATA_2\UCAS_DATA_02.DBF",
"H:\UCAS\ORADATA_2\UCAS_INDEX_02.DBF";
switch clone datafile all;
}
executing Memory Script
executing command: SET NEWNAME
renamed tempfile 1 to H:\UCAS\ORADATA_2\TEMP01.DBF in control file
cataloged datafile copy
datafile copy file name=G:\UCAS\ORADATA_2\SYSAUX01.DBF RECID=1 STAMP=1112804154
cataloged datafile copy
datafile copy file name=G:\UCAS\ORADATA_2\UNDOTBS01.DBF RECID=2 STAMP=1112804154
cataloged datafile copy
datafile copy file name=G:\UCAS\ORADATA_2\USERS01.DBF RECID=3 STAMP=1112804154
cataloged datafile copy
datafile copy file name=G:\UCAS\ORADATA_2\UCAS_01.DBF RECID=4 STAMP=1112804154
cataloged datafile copy
datafile copy file name=G:\UCAS\ORADATA_2\UCAS_DATA_01.DBF RECID=5 STAMP=1112804154
cataloged datafile copy
datafile copy file name=G:\UCAS\ORADATA_2\UCAS_INDEX_01.DBF RECID=6 STAMP=1112804154
cataloged datafile copy
datafile copy file name=H:\UCAS\ORADATA_2\GGS_DATA_01.DBF RECID=7 STAMP=1112804154
cataloged datafile copy
datafile copy file name=H:\UCAS\ORADATA_2\TELEX_01.DBF RECID=8 STAMP=1112804154
cataloged datafile copy
datafile copy file name=H:\UCAS\ORADATA_2\UCAS_02.DBF RECID=9 STAMP=1112804154
cataloged datafile copy
datafile copy file name=H:\UCAS\ORADATA_2\UCAS_DATA_02.DBF RECID=10 STAMP=1112804154
cataloged datafile copy
datafile copy file name=H:\UCAS\ORADATA_2\UCAS_INDEX_02.DBF RECID=11 STAMP=1112804154
datafile 2 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=1 STAMP=1112804154 file name=G:\UCAS\ORADATA_2\SYSAUX01.DBF
datafile 3 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=2 STAMP=1112804154 file name=G:\UCAS\ORADATA_2\UNDOTBS01.DBF
datafile 4 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=3 STAMP=1112804154 file name=G:\UCAS\ORADATA_2\USERS01.DBF
datafile 5 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=4 STAMP=1112804154 file name=G:\UCAS\ORADATA_2\UCAS_01.DBF
datafile 6 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=5 STAMP=1112804154 file name=G:\UCAS\ORADATA_2\UCAS_DATA_01.DBF
datafile 7 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=6 STAMP=1112804154 file name=G:\UCAS\ORADATA_2\UCAS_INDEX_01.DBF
datafile 8 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=7 STAMP=1112804154 file name=H:\UCAS\ORADATA_2\GGS_DATA_01.DBF
datafile 9 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=8 STAMP=1112804154 file name=H:\UCAS\ORADATA_2\TELEX_01.DBF
datafile 10 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=9 STAMP=1112804154 file name=H:\UCAS\ORADATA_2\UCAS_02.DBF
datafile 11 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=10 STAMP=1112804154 file name=H:\UCAS\ORADATA_2\UCAS_DATA_02.DBF
datafile 12 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=11 STAMP=1112804154 file name=H:\UCAS\ORADATA_2\UCAS_INDEX_02.DBF
Reenabling controlfile options for auxiliary database
Executing: alter database add supplemental log data
contents of Memory Script:
{
Alter clone database open resetlogs;
}
executing Memory Script
database opened
Finished Duplicate Db at 15-AUG-22
released channel: prmy1
released channel: prmy2
released channel: prmy3
RMAN>


Αυτό το έγγραφο είναι μόνο για μαθησιακούς σκοπούς και επικυρώνεται πάντα στο περιβάλλον LAB πρώτα πριν από την εφαρμογή στο περιβάλλον LIVE.


Ελπίζω να σας αρέσει αυτό το άρθρο
!
Μοιραστείτε τα πολύτιμα σχόλια/σχόλιά σας/Εγγραφείτε και ακολουθήστε μας παρακάτω και μην ξεχάσετε να κάνετε κλικ στο εικονίδιο του κουδουνιού για να λάβετε την πιο πρόσφατη ενημέρωση. Κάντε κλικ εδώ για να κατανοήσετε περισσότερα για την επιδίωξή μας.

Σχετικά Άρθρα

12 Συνολικές προβολές, 11 Προβολές Σήμερα

παρόμοιες αναρτήσεις

Schreibe einen Kommentar